תובושתו תולאש?ךיניעל תואירב עגמ תושדע םאה (1
?םימייק עגמ תושדע יגוס הזיא (2
?ךפיהל וא תוכרמ תובוט תושק תושדע םאה (3
?רתוי הבוט הייאר גישא השדע גוס הזיא תועצמאב (4

תולאש ספוט אלמל ידכ ןאכ ץחל ?תופסונ תורעה / תולאש

.


?ךיניעל תואירב עגמ תושדע םאה (1
טולקל תולוכי ךיניע המכ דע קודבל בושח ,תישאר ןכל .יאופר רצומ ןה עגמ תושדע
.היעב לכ תויהל הכירצ אל - יעוצקמ בקעמ תחת ךנהו ,בטיה תכרדוהו תקדבנ םא .ןתוא
אל לופיטו תושדע לש ןוכנ אל גוס ,הזופח הקידבמ האצותכ ררועתהל תולולע ןכ תויעב
.יוקינ רסוח ,היוגש הקזחה :ןוכנ אל לופיטו תושדע לש ןוכנ

למעלה

.


?םימייק עגמ תושדע יגוס הזיא (2
םילדבה שי תושקהו תוכרה ךותב םלוא .תוכרל תושק ןיב איה תינושארה הקולחה
.היתואצותו המאתהה לע תובר םיעיפשמש ,םלגה רמוחב םיבושח םילדבה ןכו הנבמב
םיליגר םיגוס ,('וכו תישדוח / תיעובש / תימוי) / תיתע הפלחהל תוכר תושדע יגוס שי
תורצוימו ןצמח תוריבע ןלוכ טעמכ :תושק תושדע .םידחוימ םירקמל םיגוסו
.תוכר תושדע לשמ הלופכ ןהלש ןצמחה תוריבע ;םישידח םייטסלפ םירמוחמ

למעלה

.


?ךפיהל וא תוכרמ תובוט תושק תושדע םאה (3
ךא ,ןהילא לגתסהל לק - תוכר עגמ תושדע .תונורסחו תונורתי שי תושדעה יגוס לכל
.םיעקשמ תולקב תוגפוסו תוחפוס ןהו ,םייניעב שבויה תא ריבגהל תולוכי םג ןה
החונ הניא תינושארה השוחתהו רתוי תכשוממ תולגתסהה - תושק עגמ תושדע
השק השדע) הידממב הנטק השדעל לגתסהל רתוי לק ןיעל ,תיגולויזיפ .הלחתהב
.(הכרמ רתוי הנטק

למעלה

.


?רתוי הבוט הייאר גישא השדע הזיא תועצמאב (4
ןמזה ףולח םע .תושדעה יגוס לכ תועצמאב דואמ הבוט הייאר תודח גישהל ןתינ
,תושימג תוחפל תוכפוהו םיינגרוא םירמוח תוגפוס ןהו דרוי תוכרה תושדעב םימה זוחא
דוגינב) הרוצ תונשמ ןניא ןצמח תוריבע תושק תושדע .היארה תודח תדרוי ןכלו
.תכשמתמו הביצי איה היארה תודח ןכלו ,(תוכר תושדעל

למעלה

:תולאש

הבושת יכ ,רוכזל בושח .ירשפאה םדקהב תונעל לדתשנ ונאו תולאש ונילא וחלש
.החמומ י"ע תרוקיב םוקמב האב הנניא


'א המוק 62 בולוקוס ,טסירטמוטפוא ,ןמכייג דוד :ןולוח - עגמ תושדע זכרמ
03-5039440 סקפ 03-5033040 'לט :ונילא רשקתה וא gueijman@optivision.co.il:ב ונל בותכ


תוירחא תלבק םושמ ןיא תובושת ןתמב וא רתאבש עדימב :תוירחא תרסה
.תי/טנייצפכ ת/ארוקה לע ןמכייג .ד וא רתאה דצמ