םיינשדח םינוויכ
:ירטמוטפואה לופיטב


:עגמ תושדע
תא יטמרד ןפואב תרפשמ השידחה "הכופהה הירטמואגה" תייגולונכט
תולגתסהה תלקה .תושק עגמ תושדע תבכרה לש תיתלחתהה תוחונה
לצא לשמל ,םיינילקה ןהיתונורתיב שומיש תרשפאמ ,תושק עגמ תושדעל
,רפסמב םייוניש שי וב תורגבתהה ליגב - דחוימב רעונ ינב
שומישבש האנהה לע לקתו ,תוכר תושדעל םייגרלא ,השבי ןיעמ םילבוס
.עגמ תושדעב

:רזייל חותינ רחאל עגמ תושדע ידי לע לופיט
תרבוגה תוירלופופב היוטיב האצמ הנפואה וצל םאתהב לועפל הפיאשה
הפילחהש LASIK תטישב רזייל יחותינל םייפקשמ יביכרמ תיינפ לש
.רתוי הקיתוה PRK תטיש תא
,רזיילה יחותינב םינוכיס ףאו תובזכא טעמ אל שי ,תוחלצה דצב ךא
.םהל תונורתפלו םהל עדומ תויהל יוצרש
תייאר ,"רפסמ"ב ,תוביצי ייוניש ןוגכ ,תועודי יאוול תועפות ןנשי
םילוכי אל םהב םירקמ םנשי ,ולא דבלמ .'וכו הלילב רוונס ,תוליה
.האירקב ישוק םג םיתעלו ,השורדה תודחב קחרמל תוארל וא הלילב גוהנל
,םייפקשמ תרזעב הנקתל ןתינ אל יכ דע ,הפירח הכ תויהל הלולע היעבה
ןתינ ןתרזעבש ,תושק עגמ תושדעב רזעיהל שי .תוכר עגמ תושדע אל ףאו
.הבוטו הריבס היאר תוכיאל עיגהל
תייהנ - רזיילה חותינ תובקעב הנתשמ הדוקפתו תינרקה תרוצש ןוויכ
תרזעב עגמ תושדע לש דחוימ הנבמב רזעיהל שי - הזכרמב תיסחי החוטש
וזה תמדקתמה המאתהה תסיפת ."הכופה הירטמואג" לש תמדקתמ היגולונכט
תוחונל םג ,היוקלה היארב רופיש דצב ,איבהל הלוכי עגמ תושדע לש
אלל תועש רפסמ ךשמל הבכרה תלוכיו הריהמ תולגתסה ,הבוט הבכרה
.יאוול תועפות


שמשמש ,דחא םייפקשמ גוז וא עגמ תושדע גוז) תוידקומ-בר - לקופיטלומ תושדע
תושדע ףילחהל ךרוצ אלב ,קוחר דעו בורקמ שרדנה הייארה חווט לכל
.םוחתב רתויב םיינשדחה םיחותיפה - (חווטה יפל
,םירצק םיקחרמל רקיעב ,הייאר תוכיאב םייוניש שי 40 ליגמ לחה ,עודיכ
תרזעב לפטל ןתינ ולא םיישקמ קלחב .תדרוי הייארה תוכיא תובר םימעפו
.תוילקופיטלומ תושדע :םיידקומ-ברה הייארה ירזע
תושדע ,הז םוחתב הנורחאל רתויב םיניינעמהו םישדחה םיחותיפה ןיב
תובלשמה ,קוחרלו בורקל "תינמז-וב" היאר םע ,תוינשדח תוידקומ-בר תושק
םיחווטל הבוט היאר תלוכי תקנעה תומלגמ ,םדקתמ ירפסא ןונכת
.הבוט השוחתו תוחונ - בושח תוחפ אלו דבב דבו ,םיקוחרו םיבורק
ןונכתב ,ימינפה הדצב תירפסא "Boston" תרבח תרצותמ תושדע ,לשמל
.היאר תוכיאו תוחונ בלשמה םדקתמ
םימדקתמ םיחותיפב ,תוימעפ-דחו תוידקומ-בר תוכר תושדע םג םימיאתמ ונא
."CIBA Vision"-ו "Johnson-Johnson" ומכ ,םלועב תוליבומה תורבחה לש
."Ocuflex"-ו "Life Style" -כ ,תוידקומ-בר עגמ תושדע לש םיפסונ םיגוס םימייק
.רתויב תוחונ ןהש ,"EYE Q" תושדע לשמל םה םיפסונ םישידח םיחותיפ
בורקל דרפנב היאר לש הטישב תלעופה ,"התינח" לעפמ חותיפב השדח השדע םג הנשי
.תוידקומ ברה עגמה תושדע בור תא הוולמה "לצה" אלל ,תיברמ תוכיאב קוחרל וא/ו
תורבחה בטימ לש ,תוידקומ-ברה םייפקשמה םוחתב םיקסוע ונא ,המודכ
שומיש תוחונ םירשפאמ םיידקומ-ברה הייארה ירזע .םלועב תוליבומה
.היארה יחווט לכב הדובעו

:יגרוריכ-אל לופיט תרזעב היארה רופיש
,היארה רצוק תנטקהב תוחלצההו תונויסינה םיברתמ תונורחאה םינשה שולשב
:השדח היגולונכט תרזעב םייפקשממ רורחש ףאו ,ותורבגתהו ותוחתפתה תעינמ
תודחוימ תושק תושדעב שומישב ,"Reverse Geometry" - "הכופה הירטמואג"
תוחונ םג רשפאמ דחוימה ןנונכת .ןיעה תינרק הנבמ לע תועיפשמה ,ןנבמב
.תיסחי הרצק הפוקתב היארה רופיש ךות ,ןתבכרהב
?ךיניעל קזנ עונמל ךיא
ןוקית םג .ךיניעל קזנ םורגל לולע עגמ תושדעב ןוכנ אל שומיש וא עדי רסוח
.תופייעו ץמאמ תפסותל ,תוחפה לכל ,םורגי ןוכנ אלו ןכדועמ אל היאר
.הייארב תועיגפ לש םדקומה יוליגהו תועדומה תובישח שגדות ,ןכ ומכ
,םייטפוא םייוקיל לש םדקומ יוליגל תערכמ תובישח שי
:"המוקואלג" םהב - תוינילק תועיגפ לש םגו
,יניע ךותה לזונה ץחלב היילעב םג תאטבתמה
.ןורווע ידכ דע היארה בצעב עוגפל הלולעו
.הלא םיאשונ תודוא תועדומ ררועל שי
.דועו הייאר ייוקל ,הייאר ידוקפת ,עגמ תושדע יאשונב ינכדע עדי קפסל איה רתאה תרטמ ,ןכלתעדל יאדכ
?קיפסמ הז 6/6 האור התא םא (1
בשחמ לומ הדובע (2
(םידלי) דומילו האירקב תויעב (3
?ןצמח תוריבע תושק תושדע ףידעהל עודמ (4
(תואירב תמועל תוחונ) םיירשפא םיקזנ (5
היגולוטרקוטרוא (6
תואירב דגנכ "תויונמדזה"ו תויחונ לע (7


.

?קיפסמ הז ,6/6 האור התא םא (1
תקידבל יטרדנטסה ןחבמה ?ךיניע לש ילמיטפוא דוקפת ושוריפ 6/6 תוארל םאה
תוהזל לגוסמ דימלת םאה קרו ךא קודבל דעונו ,תמדוקה האמב דלונ היארה תודח
תלוכי קדוב אל אוה ךא ,...התיכה ףוסב בשוי אוה רשאכ חולה לע בותכ המ
.תופייע אללו זוכירב םייניעה ןיב םואתב דומללו אורקל
תויעב תוחתפתהל תוליבומ רתי ץמאמב 'וכו בשחמ םע הדובע ,הדימל ,האירקש חכוה
.6/6 םיאור קוחרלש תורמל ,םייניע יוקילו היאר
:םייניעל רתי ץמאמ ותיא איבמ ינרדומה םייחה ךרוא
םירפס רתוי הברה םיארוק ,רבעב רשאמ םינש רתוי הברה דומלל םישרדנ ונא
םרוג ונה ולא םיבצמב ןוכנ אל דוקפת .םויב תובר תועש םיבשחמב םישמתשמו
ישוק ,שוטשט ,שאר יבאכ (ןהינימסתש) תומדב תועיפומה היאר תויעב לש חיכש
.'וכו ,"םיקרפל שוטשט" ,תומודא םייניע ,הבירצ ,הריהמ האירקב ישוק ,זוכירב.

בשחמ לומ הדובע (2
תוברוצ םייניע :גוסמ תועפותל םורגל הלולע בשחמ לומ הבורמ הדובע
/ שאר יבאכ ,םייניעב שבוי ,רווניס ,הלופכ/תשטשוטמ הייאר ,תורוגמו
:וניניע תא תצמאמ בשחמ לומ הדובע .תיללכ תופייעו בג / ראווצ
אטח ףיסומ םייפקשמב םיאתמ אל רפסמ .םייניעה דוקימ ,םייניעה ןיב םואת
ףסונ ץמאמ עיקשמ ךנה (+ רפסמ ךל שי) יאור קחר ךנה םא .עשפ לע
ישוק ךל שי (רדניליצל קוקז) טסיטמגיטסא ךנה םאו תוריהבב דקמל ידכ
.תופייעו היארב ישוקל םיפיסומה םימרוג הלא לכ .םיקחרמה לכב תודחב
דוקימה תלוכי ,םיקחרמה לכל היאר תוקידב תוללוכה תופיקמ תוקידב
תיניעו תיללכ תואירב לש הניחב חוכשל ילבמ םייניעה יתש ןיב םואיתהו
.ולא תויעב םע דדומתהל ידכ יחרכה סיסב ןה ללכב
.

(םידלי) דומילו האירקב תויעב (3
םתלוכימ תעפשומ םתוחתפתהו תויה ,םידליל רתויב בושח אבה קלחה
ךשוממ ץמאמל קוקזו דבוע וא דמולש דחא לכלו ,תיברמ תולקב דומלל
.הדובעו האירק לש
תבכרומ היארה תלוכי .תויעב רפסמ לש תבורעת ןה דומילו האירק תויעב
:תונוכת הנומשמ
.קוחרלו בורקל ,היאר תודח (1
.ענ םצע רחא הביקע םע בולישב ,דקמתהל תלוכיה
.רתויב םירצק ןמז יקרפב ביגהל חומה שרדנ וזכ תבכרומ תוליעפב
(2
לכ לש היצמרופניא תלבק לש תיחומה תלוכיל סחייתמ ,יניע וד גוזימ
.תחא הנומתל התכיפהו דוחל ןיע
(3
םינתשמ םיקחרמה רשאכ םייניעה תודקמתה לע רומשל תלוכיה איהש תולגתסה
.(אמגודל ,תרבחמל חולה ןיב רבעמ)
(4
.םואתב תודקפתמ םייניעה יתש רשאכ קר תירשפא הנוכת ,קמוע תיאר (5
,הינשה ןווכל תחאה סנכתהל תולוכי םייניעה יתש רשאכ ,תוסנכתה
.(הבוט האירקל הבושח הניקת תוסנכתה) םייניעל בורק םצעב דקמתהל ידכ
(6
אל טולקל ונל רשפאמו ףיקהל הלוכי היארהש רוזאל סחייתמה ,היאר הדש
.הלאמשו הנימי ,הטמל ,הלעמל םג אלא לוממ קר
(7
ונאש המ לש הנבהו הטילק רשפאמה ללוכה ךילהתל תסחייתמה ,הסיפת
.דומלל תלוכיל יחרכה ןיקת הסיפת ךילהת דליל .םיאור
(8.

:ןצמח תוריבע תושק תושדע תפדעהל תוביס רפסמ (4
אל הז .הרירב ןיא ירקמב קר םיביכרמ תושק תושדעש ,םינימאמ םיבר
:ןתפדעהל תוביס רפסמ הנהו ,בצמה חרכהב
תושדעב םימולגש ןיעה תואירב יבגל תונורתיהו היארה תוכיא :םיריעצ
םה םיריעצ םיביכרמ .םיריעצל אקווד םיבושח (RGP) תומשונ-תושק
יתלחתהה ישוקה לע רבגתהל םילוכי ןכלו ,רתוי םישימגו רתוי םינלגתס
ךשמב עגמ תושדע ביכרהל םהל רשפאתמ םג ךכ .תושק תושדעל תולגתסהב
.םיריעצה תיברמ לש יביסנטניאה םמוי רדסל םאתהב ,םויב רתוי תובר תועש
תא טאהל תוטונ תושק תושדעש םירקחמל בל תמושתב סחייתהל יאדכ
.הייארה רצוקב היילעה בצק
תוכר תושדעב תויוחתפתהה תורמל :רתויב הדח הייארל םיקוקזה םישנא
תושק עגמ-תושדע תועצמאב תגשומה הייארה תודח ןיידע ,תוירדניליצ
.תושדעה יגוס לכ ןיב רתויב הבוטה איה
הבוטה האצותה תא ולבקי ירדניליצ ןוקיתל םיקוקזה ולא :םיטמגיטסא
.תושק תושדע תועצמאב רתויב
,םילזונ תוגפוס ןניא תושק תושדעו תויה :תושבי םייניעמ םילבוסה םישנא
,םיעקשמ - תוכר תושדעל דוגינב - הבר הדימב תוחפוס ןניא ןהו
תא ןיטקמ תושק תושדעב שומיש ,ההובג םהלש ןצמחה תוריבע ףסונבו
.ךוביסל יוכיסה
:תוכר תושדע םע ישוק םיחתפמה ,םישנא :תוכר תושדע םע תונולשיכ
- הדח אל הייאר ,תויפעפעה תוימחלב תוחפנתה ,םדוא ,רתי שבוי
.תושק תושדעב שומישל רבעמה םע הבכרהבו הייארב הלקהה בקע ועתפוי
סונימ תשדעמ רתוי הבע סולפ תשדע הנבמ :("סולפ רפסמ") יאור יקוחר
השדעמ שולש יפ ידכ דע םיתעל ןצמח תריבע השק השדעש תויה .הזכרמב
.םהילאמ םינבומ ןיעה תייגולויזיפ תניחבמ השקה השדעה תונורתי ,הכר
.קוחרלו בורקל רתוי הבוט היאר תורשפאמ תושק תוידקומ-בר תושדע.

(תואירב תמועל תוחונ) םיירשפא םיקזנ (5
תוחונו הריהמ הקידב :הכרה השדעה הניה תיאדכה השדעה ,תירחסמ הניחבמ
תוערפההש ,ךכל םיעדומ םניא תוכר עגמ תושדע םיביכרמה ולא ,לבא .תידיימ
לולע םיתעל ;קזנ תוחתפתהל היצקידניא םימעפל ןה תומייקה תולקה
האצותכ םרגיהל םילולעש םיקזנל תואמגוד המכ הנה .ךיפה יתלב תויהל הז קזנ
:עגמ תושדע תבכרהמ

Contact Lens Papillar Conjunctivitis
לש ימינפה וקלחב תוטילב תרוצב תוחיפנ
ימומדא ,חופנ הארנ רוזאה :ןוילעה ףעפעה
הבירצ ,יוריגמ םילבוס ,ךכמ האצותכ .שירפמו
ביכרהל תלוכיה תדרוי הגרדהב .ךוכיחו
םישחש ,איה היעבה .תויחונב עגמ תושדע
.תמדקתמ תוחיפנה רשאכ קר תוערפהב


תומקרה תומלשב העיגפ-Corneal Infiltrates
ןתינו ,ךכב םישח אל םימעפל ;תינרקה לש
האצותכ תועיפומ .הקידבב קר תאז תולגל
העפשה וא ,תינרקה לע ץחל ,ןצמח רסוחמ
.תוסימת לש תינלער


Neovascularization
הכירצ תינרקה - תינרקה ךותל םד ילכ תרידח
תשדע לש רתי ץחל .םד ילכמ היקנ תויהל
ומרגי םיפסונ םימרוגו ןצמח רסוח ,עגמ
.םד ילכ לש הצירפל -ןמז ירחא-.

orthokeratology - היגולוטרקוטרוא (6
ןוקיתה תמצוע תא תיתועמשמ ןיטקהל ידכב תינרקה הנבמ יונישל הטיש וז
.עגמ תושדע וא םייפקשמב ךרוצהמ ללכב רורחש ידכ דע םיתעל ,השורדה
.ןהב שומיש ףידעהל תפסונ הביס וזו ,תושק תושדעב תשמתשמ וז הטיש
תא ןיטקהל ידכ וז הטישב שומישב תרבוג תוניינעתה תמייק ב"הראב
.םירגבתמו םידלי םיחתפמש הייארה רצוק.

:תואירב דגנכ "תויונמדזה"ו תויחונ לע (7
דימת םייק םייניעה תואירב לע םיעיפשמה םירצומב םיקסוע רשאכ
השיגה .םייתואירבה לומל םיירחסמה םיסרטניאה דוגינב ןומטה ןוכיסה
.ןמז םומינימב תוחוקל םומיסקמ ,רצומה םודיק ,םוסרפ לע תססבתמ תירחסמה
- ןיעב רז ףוג השעמל ןה יכ ,רוכזל רתויב בושח ,עגמ תושדע תבכרה תשרדנ רשאכ
תועיגפ תעינמ י"ע אלא ,ןהילא תולגתסהה תוריהמ י"ע תדדמנ אל ןתמאתה תחלצה
לש םינש וא םישדוח ירחא וליפא , םיכורא ןמז יקרפ רחאל תועיפומה ,יאוול תועפות וא
.הבכרה
,עגמ תושדע וא םייפקשמב ךרוצ שי רשאכ תיחטשו הריהמ םייניע תקידב לש להונה ,ןכל
ומכ רכומה לצא - ירחסמה לוקישה תכיפה וא ,דבלב תרגסמ תריחב לע שגדה תמישו
םיידוקפתה םיכרצל התואנ הבושת רסוח השעמל אוה ,ירקיעה לוקישל - הנוקה לצא םג
.ךייניע לש םייתימאה


'א המוק 62 בולוקוס ,טסירטמוטפוא ,ןמכייג דוד :ןולוח - עגמ תושדע זכרמ
03-5039440 סקפ 03-5033040 'לט :ונילא רשקתה וא
gueijman@optivision.co.il:ב ונל בותכ

תוירחא תלבק םושמ ןיא תובושת ןתמב וא רתאבש עדימב :תוירחא תרסה
.תי/טנייצפכ ת/ארוקה לע ןמכייג .ד וא רתאה דצמ